In de tweede helft van mei heeft de Vaste Kamercommissie van VWS een aantal belangrijke overleggen, waarin de Zorgverzekeringswet, het verzekerde pakket en het geneesmiddelenbeleid aan de orde komen. De CG-Raad vraagt de Kamercommissie in een brief om geen voorstellen aan te nemen die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen.

De kosten van de zorg lopen op. De CG-Raad constateert dat de rekening daarvan voor een groot deel bij de verzekerden wordt neergelegd. Bijvoorbeeld in de vorm van steeds meer eigen bijdragen, hogere premie of kleiner pakket. De CG-Raad maakt zich zorgen over de effecten van het huidige beleid. Op dit moment staat de betaalbaarheid en daarmee de toegang tot zorg voor mensen met een beperking en met lagere inkomens onder druk.

Lage ziektelast
In het AO van 18 mei wordt gesproken over de plannen om het basispakket uit te dunnen op grond van het criterium 'lage ziektelast'. In het regeerakkoord staat dat dit voornemen een besparing van 1,3 miljard euro moet opleveren.De CG-Raad heeft nog veel bedenkingen bij het gebruik van dit criterium in het pakketbeheer. Tijdens het symposium van de CG-Raad en de NPCF over lage ziektelast ging Matthijs Versteeg van de Erasmus Universiteit ook in op de praktische hanteerbaarheid van dit begrip. Zijn boodschap: op zich valt er veel te zeggen voor het gebruik van dit criterium, maar dat wil niet zeggen dat het nu al praktisch bruikbaar is. Zo zijn er voor de meeste ziektebeelden helemaal geen betrouwbare gegevens over ziektelast. Dus dreigt er willekeur en het is nog helemaal de vraag of de voorgestelde bezuinigingen hiermee gehaald kunnen worden.

Zorginkoop
De CG-Raad verwacht dat het inkopen van kwalitatief goede én resultaatgerichte, passende zorg de beste manier is om tegemoet te komen aan een groeiende en veranderende zorgvraag. Het toezicht op de naleving zal zich hier dan ook beter op moeten richten. Het sturen op resultaatgerichte en passende zorg, een andere organisatie van het zorgaanbod en het tegengaan van perverse prikkels in het financieringssysteem zijn voor de CG-Raad belangrijke pijlers voor de kostenbeheersing in de zorg. Alleen op deze manier kan de zorg voor nu en later betaalbaar blijven. De CG-Raad is samen met de NPCF in gesprek met verzekeraars en zorgaanbieders om deze gedachtelijn verder uit te werken.

Toekomst Eigen risico
Uit een recent gehouden evaluatie van het eigen risico blijkt dat het invoeren van een eigen risico als rem voor de zorgconsumptie niet heeft gewerkt. Dit is opvallend, want het eigen risico werd tot nu toe steeds voorgesteld als een middel om zorggebruik af te remmen. De CG-Raad vindt daarom dat verder verhoging van het eigen risico onwenselijk is. Ook de NPCF staat op dit standpunt.
Klik hier om de reactie van de NPCF te zien.

 

De CG-Raad bepleit een maximum aan eigen betalingen over alle stelsels heen. De CG-Raad verneemt graag op welke wijze en wanneer de minister de verschillende regels voor eigen betalingen en compensaties die nu bestaan beter wil richten op de beoogde doelgroep. Dit moet voor de doelgroep een administratief eenvoudig systeem zijn. Bovendien mag een nieuw systeem  niet leiden tot verdere inkomensachteruitgang voor mensen met een beperking. Zij hebben de laatste jaren al veel koopkrachtverlies geleden.


Cumulatie van effecten
Via de media is vernomen dat recente tegenvallers op de VWS begroting opnieuw gaan leiden tot maatregelen die mensen met een beperking onevenredig zwaar treffen. De CG-Raad roept de Kamer op het Kabinet te vragen ervoor te zorgen dat mensen met een beperking er niet verder op achteruitgaan dan mensen zonder beperking en dat de zorg voor hen toegankelijk en betaalbaar blijft. Alleen dan hebben zij de mogelijkheid om net als ieder ander aan de samenleving mee te doen.

 

Klik hier voor de brief 'AO Zorgverzekeringswet' aan de Vaste Kamercommissie van de CG-Raad (pdf)
Klik hier voor de presentatie van Matthijs Versteeg over lage ziektelast (pdf)

bron: http:// www.cg-raad.nl