Dinsdag 19 april sprak de Tweede Kamer over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De afbakening van de doelgroep is nog steeds niet op orde. De CG-Raad dringt er in een brief aan de Kamer op aan dat de afbakening met spoed wordt verbeterd.

CG-Raad wil meer spoed bij verbetering afbakening Wtcg

Minister Schippers van VWS heeft onlangs de vierde voortgangsrapportage over de Wtcg aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt zij, dat ze pas in 2012 een besluit over de verbetering van de afbakening zal nemen. De CG-Raad vindt dat er ook tussentijds al verbeteringen nodig zijn.

TNO-rapport
In de brief wijst de CG-Raad op een recent TNO-rapport. Daarin staat dat 20% van de mensen die nu een tegemoetkoming krijgt geen meerkosten heeft. Aan de andere kant is er ook een grote groep die onterecht buiten de boot valt.
Om de eerste groep te beperken stelt de CG-Raad onder andere voor om minder snel op grond van fysiotherapie een tegemoetkoming te geven. Voor de mensen die onterecht geen geld krijgen, wil de CG-Raad een coulance-regeling: als je kan aantonen dat je meerkosten hebt door je beperking, krijg je alsnog een tegemoetkoming.

bron: cg-raad

Prothese en orthesegebruikers (hulpmiddelengebruikers) die verder geen ziekte hebben vallen buiten de boot met de regeling van de WTCG.

zie ook Centraal Administratie Kantoor (CAK) deelt de cadeautjes uit